Zwierzyniec24.pl na Facebook

LAF 2014

 

15. Letnia Akademia Filmowa
w Zwierzyńcu

8-17 sierpnia 2014

Szczegóły na stronie: www.laf.net.pl

Regulamin

Ogólne zasady

  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu społecznościowego zwierzyniec24.pl.
  • Korzystanie z serwisu internetowego zwierzyniec24.pl jest dobrowolne i bezpłatne.
  • Użytkownicy rejestrujący się w serwisu zwierzyniec24.pl akceptują warunki niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Jeżeli użytkownik ze znanych sobie powodów nie akceptuje warunków regulaminu oraz polityki prywatności nie może korzystać z serwisu zwierzyniec24.pl ani nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń pod adresem tegoż serwisu.


1. Pojęcia

1.1 zwierzyniec24.pl - należy przez to rozumieć serwis społecznościowy widniejący pod adresem zwierzyniec24.pl;

1.2 administrator - należy przez to rozumieć osoby publikujące informcje oraz materiały w działach nie udostęnionych bezpośrednio dla użytkowników serwisu;

1.3 użytkownik – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która ukończyła 15 lat i jest właścicielem konta;

1.4 poczta wewnętrzna – należy przez to rozumieć wewnętrzną korespondencję wysyłaną i odbieraną przez użytkowników serwisu zwierzyniec24.pl dostępną po zalogowaniu na swoje konto;

1.5 konto – należy przez to rozumieć miejsce na serwisu zwierzyniec24.pl, dostępne po zalogowaniu czyli podaniu loginu i hasła. Miejsce, gdzie użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności swojego konta, tj. galerii zdjęć i inne działy udostępnione przez serwis. Dostęp do własnego konta użytkownik otrzymuje po dokonaniu rejestracji.


2. Rejestracja

2.1 Zarejestrowany użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na potrzeby serwisu internetowego zwierzyniec24.pl;

2.2 Dokonując rejestracji na serwisie zwierzyniec24.pl użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204);

2.3 Wynikiem procesu rejestracji jest założenie własnego konta. Użytkownik przez to oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie i polityce prywatności;

2.4 Użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia materiałów na koncie serwisu zwierzyniec24.pl i upublicznienia ich innym osobom.


3. Konto

3.1 Niezbędnym warunkiem założenia konta jest posiadanie adresu e-mail, na który to zostaje przesłana krótka procedura aktywacji konta. Posiadanie adresu e-mail przez użytkownika jest konieczne również w przypadku zapomnienia hasła dostępowego do swojego konta na serwisu zwierzyniec24.pl. Inna możliwość uzyskania dostępu do konta jest niemożliwa, a co za tym idzie odzyskania materiałów umieszczonych na tym konci;

3.2 Użytkownik konta, po założeniu konta będzie miał możliwość zamiany nazwy konta oraz hasła;

3.3 Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania danych dostępowych do swojego konta;

3.4 Administrator serwisu internetowyzwierzyniec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobom trzecim;

3.5 Konto użytkownika, na którym nie ma ruchu przez okres 2 miesięcy może ulec skasowaniu wraz z zawartością. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie. Poprzez ruch na koncie Administrator rozumie zalogowanie się Użytkownika na swoim koncie przynajmniej raz w ciągu 60 dni od daty ostatniego logowania;

3.6 Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym regulaminie;

3.7 Administrator ma prawo i obowiązek usunąć konto użytkownika na jego wniosek.


4. Pliki na koncie

4.1 Użytkownik oświadcza, że posiada bezwzględne prawo umieszczenia i publikowania materiałów zdjęciowych na swoim koncie;

4.2 Zdjęcia bądź filmy umieszczone i/lub publikowane przez użytkownika nie naruszają praw osób przedstawionych na nich ani praw autorskich zgodnych treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 ze zm.);

4.3 Administrator serwisu zwierzyniec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikacje materiałów zdjęciowych wystawionych przez użytkownika. Całą odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje ponosi użytkownik;

4.4 Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, który łamie którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu, a w szczególności wykorzystuje serwisu do rozsyłania wiadomości spam, używania słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, stosowania reklam konkurencyjnych serwisu oraz jakichkolwiek reklam bez zezwolenia właściciela serwisu;

4.5. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub zamknięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

4.6 Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla niniejszego serwisu;

4.7 Każdy użytkownik serwisu ma prawo wypowiedzenia się na stronach niniejszego serwisu. Wypowiedzią użytkownika jest jakakolwiek forma danych umieszczona przez użytkownika na serwisie, w jakiejkolwiek jego interaktywnej częśc. Do nich należą komentarze artykułów, fora dyskusyjne oraz treści przesyłane na adres e-mail serwisu. Administrator serwisu zwierzyniec24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi użytkownik.

4.8 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub redagowania wypowiedzi.

Wypowiedź nie może:

  • zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,

  • zawierać danych osobowych lub teleadresowych,

  • zawierać odnośników do innych podobnych serwisu,

  • zawierać szkodliwych zawartości mogących wpływać na stabilność funkcjonowania serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL Injection


5. Reklama

5.1 Serwis zwierzyniec24.pl finansowany jest z przychodów z reklamy, dlatego też serwisu może zawierać reklamy i materiały promocyjne. Administrator serwisu może wedle własnego uznania zmieniać sposób, tryb i zakres reklamy na niniejszym serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku takich działań lub wyniku ukazania się reklam na serwisu zwierzyniec24.pl.

5.2 Administrator może udostępniać linki do innych witryn lub zasobów sieci www, których operatorem nie jest Administrator serwisu zwierzyniec24.pl. Z uwagi na fakt braku kontroli nad takimi stronami lub zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamę, produkty lub inne materiały pochodzące z takich witryn lub zasobów bądź tam dostępne.


6. Galerie zdjęć

6.1 Upublicznienie galerii zdjęć użytkowników w rozdziale „Galerie zdjęć” na głównej stronie serwisu zwierzyniec24.pl odbywa się po uprzednim uruchomieniu funkcji Publikuj dostępnej podczas dodawania galerii;

6.2 Galeria ta może zostać upubliczniony przez właściciela konta szerokiemu gronu internautów odwiedzających serwisu zwierzyniec24.pl;

6.3 Próba upublicznienia galerii z materiałami godzących w zasady współżycia społecznego oraz niniejszego regulaminu może skutkować zablokowaniem konta użytkownika oraz wykasowaniem galerii.


7. Odpowiedzialność

7.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, poniesione przez użytkownika podczas korzystania z serwisu zwierzyniec24.pl;

7.2 Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia zdjęć/filmów na serwisie zwierzyniec24.pl;

7.2 Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi umieszczonych przez użytkowników na forach dyskusyjnych i komentarzach;

7.3 Serwis zwierzyniec24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie, zawiadamiając o tym fakcie każdego użytkownika o dniu obowiązywania nowego regulaminu;

7.5 Jakiekolwiek materiały informacyjne, porady, opinie, poglądy stanowią wyraz osobistego punktu widzenia autorów, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


8. Forum

8.1 Na forum zwierzyniec24.pl niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów czy obrażanie innych użytkowników. Takie wpisy będą usuwane bez ostrzeżenia. Konto użytkownika, który trzykrotnie złamie regulamin, zostanie zablokowane.

8.2 Nick używany na forum nie może być obraźliwy czy wulgarny.

8.3 Zabrania się reklamowania na forum innych stron internetowych oraz nakłaniania innych użytkowników do kupna jakichś towarów bądź usług.

8.4 Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim.

8.5 Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.

8.6 Zabrania się umieszczania w Portalu treści: sprzecznych z prawem, naruszających obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, uznawanych za wulgarne lub obelżywe, naruszających prawa osób trzecich. Takie treści będą niezwłocznie usuwane przez Administratora.


9. Katalog firm

9.1 Dodanie wpisu firmy do Katalogu FirmyMotoryzacyjne.pl jest bezpłatne.

9.2 Wpisy przed zamieszczeniem w Katalogu sprawdzane są przez redaktora pod względem poprawności.

9.3 Wpisy, których treść narusza prawo, dobre obyczaje i godność osób trzecich, nie są zamieszczane lub są usuwane z Katalogu.

9.4 Pola należy wypełniać zgodnie z ich przeznaczeniem. Błędne wypełnianie może doprowadzić do nie zaakceptowania wpisu przez redaktora lub system.

9.5 Redaktor Katalogu zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji wpisów, w przypadku błędów itp.

9.6 Wpisy można poddawać edycji, w tym celu należy zalogować się do formularza edycji wpisu.

 

Copyrights © 2010 . zwierzyniec24.pl